top of page

תנאי שימוש

תנאי השימוש שלנו מציעים מסגרת ובהקפדה על שימור הזכויות וההתנהגות בתוך המערכת. הם מגדירים את התנאים וההגבלות שבהן מתבצע שימוש בשירותים או במערכת, ומספקים הנחיות ברורות למשתמשים.

התנאים מתייחסים למדיניות השימוש, הגבלות על השימוש במידע, אחריות, זכויות יוצרים ועוד.

זהו מסמך חשוב שמבטיח את ניהול השימוש במערכת בצורה הוגנת ומוסדרת לטובת כל הצדדים, כך שהמשתמשים יוכלו להבין את החוקים וההתחייבויות במהלך השימוש בשירותים שלנו.

bottom of page